Abonnementsvilkår for VIDEOTOOL

Sidst ændret: 09.01.2024

1. Abonnementsaftalen 

GENERELT

 

Disse abonnementsvilkår gælder for aftaler om abonnement på VideoTool som beskrevet på Sitet www.videotool.dk, samt subdomæner og produktsider. VideoTool er udviklet og udbydes af NNTV ApS. 

En abonnementsaftale for profil på VideoTool kan omfatte: 

 

VideoTool DAM

VideoTool TV

VideoTool LIVE

VideoTool SIDER

VideoTool PRESENTER

VideoTool CAPTURE

VideoTool CONFERENCE

VideoTool CMS

VideoTool EDITOR

VideoTool APP

VideoTool PODCAST

VideoTool SUBTITLE

 

samt produkter og services der er relateret til VideoTool Platformen og dennes funktionaliteter.

Regler og betingelser gælder for ydelser kunden har adgang til, uanset om kunden betaler for disse ydelser, eller om de er stillet til rådighed uden vederlag.

Profilens indhold og synlighedsgraden af billeder, tekst, videoklip og lydklip administreres af Abonnenten eller en af Abonnenten udvalgt administrator, bruger eller licensindehaver (eller flere), der er tildelt rettigheder herfor. Abonnenten kan også tildele rettigheder til visse dele af profilen og dens indhold til brugere.Ved aftaleindgåelse gøres Abonnenten opmærksom på Abonnementsvilkår og Regler og betingelser for VideoTool, samt at de er gældende som grundlag for ibrugtagelse.


Det er herefter Abonnentens pligt at have gennemlæst og accepteret de til enhver tid gældende Abonnementsvilkår og Regler og betingelser for VideoTool.


Abonnementet træder formelt i kraft, når Abonnenten har registreret sig som bruger og derved accepteret Regler og Betingelser og Abonnementsvilkår for VideoTool.


Faktura genereres som PDF og sendes digitalt til Abonnenten via e-mail eller via EAN Læs Ind - og således modtager Abonnenter ikke papirudgaver af fakturaer.

2. Kommunikation 

MELLEM PARTERNE


Meddelelser fra VideoTool til Abonnenten vedrørende abonnementsaftalen sendes via e-mail til den e-mailadresse, som Abonnenten har oplyst ved aftaleindgåelsen.


Meddelelser fra VideoTool omfatter bl.a. meddelelser vedrørende abonnementsaftalen, herunder varsling om ændringer af vilkår og priser.


Ved ændring af Abonnenten e-mail adresse skal Abonnenten straks ændre deres kontakt e-mail adresse i deres VideoTool profil.

3. Fortrydelsesret 

FOR ABONNENTER


Abonnenten kan fortryde en bestilling inden for 14 dage efter oprettelse af profil, såfremt Abonnenten ikke har anvendt produktet. Dette gælder også, hvis Kunden har benyttet sig af en eventuel gratis prøveperiode.

4. Aftalens parter


Parterne i denne aftale er Abonnenten og VideoTool. 


Abonnenten er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af abonnementsvilkårene.

Abonnenten hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen.

5. Adresseoplysninger

REGISTRERING OG ÆNDRING


Alle typer Abonnenter, det være sig enkeltmandsvirksomheder, private eller større virksomheder eller organisationer, skal ved aftaleindgåelsen give VideoTool oplysning om navn, e-mailadresse, og privat- eller virksomhedsadresse samt CVR-nummer, såfremt et sådant haves.


Abonnenten skal efter VideoTools anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed.


Oplysningerne og VideoTools registreringer heraf lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.


Ved adresseændringer m.v. skal Abonnenten straks give VideoTool meddelelse herom på Abonnenten administrationsside på VideoTool eller via e-mail.

6. Leveringstidspunkt


Så snart Abonnenten har accepteret Abonnementsvilkår og Regler og Betingelser for VideoTool... 

...gives der adgang til produktet.

7. Mobile enheder


VideoTool fraskriver sig ethvert ansvar for at mobile enheder altid kan tilgå VideoTool.


Vær opmærksom på at betaling for datatrafik påhviler abonnomentsindehaver alene og er en sag mellem Abonnenten og dennes teleselskab. 


VideoTool kan benyttes fra udlandet via pc og også fra mobile devices via udenlandske udbyderes net (roaming). 

Og vær opmærksom på, at det kan være forbundet med ekstra udgifter at benytte disse tjenester. 


Der gøres desuden opmærksom på, at mobile devices ikke kan tilgå mobilnettet overalt i Danmark, og at det derfor ikke (altid) kan lade sig gøre at se eller uploade fra disse enheder til Abonnentens profil fra alle lokationer i landet.

VideoTool tager ikke ansvar for tekniske problemer, malfunktioner eller dysfunktionaliteter forbundet med de mobile devises eller fejl, der skyldes manglende opdatering af mobilt software, browsere eller andet software indlejret i de mobile devices. 

VideoTool er ikke ansvarlig for dækning, kvalitet, sikkerhed og udbud af tjenester m.v. i mobilnet. 


VideoTool er herunder ikke ansvarlig for udenlandske udbyderes brug af kundedata. 


Abonnenter er selv ansvarlige for, at deres enheder understøttes.

8. Kundeoplysninger


Persondata samt nummeroplysningsdata: Abonnenten er ansvarlig for, at indgåelse af abonnement på basis af de afgivne data, ikke krænker tredjemands rettigheder.


Alle data som er fremhævet med stjerne i profiloplysningerne er pligtige at udfylde, og skal fremgå på Web Tv stationen. 


Andet indhold bestemmes offentliggjort af Abonnenten og vil fremgå som offentlige data på Abonnentens profil.

9. Priser


VideoTool fastsætter priser for ydelser i henhold til Abonnementsaftalen. 


VideoTool kan i tilfælde af datatrafik eller lagring af data over tilladt maksimal grænse opkræve ekstra betaling.

Priserne kan reguleres over tid, da også omkostningerne ved drift af VideoTools services, kan ændre sig. Varslingsperioden for prisstigninger er minimum 1 måned.

10. Betaling via fakturering


Abonnement, der afregnes via faktura, afregnes for minimum 6 måneders abonnement ad gangen forud, med mindre andet er aftalt.


VideoTool forholder sig ret til at opkræve et rykkergebyr ved manglende betaling, samt et gebyr for genåbning efter eventuel spærring.


Betaling forfalder i danske kroner.


Abonnementsopkrævning tilgår Abonnenten via e-mail eller EAN Læs Ind minimum 14 dage før udløb af abonnementsperiode.

Hvis abonnementsbetaling ikke foretages rettidigt ift. betalingsbetingelserne, tilgår der Abonnenten en rykker, og responderes denne ikke med betaling inden for den på rykkeren fastsatte dato, spærres der for adgang til Abonnentens Web TV station, spærres indtil betaling af abonnement forekommer.


Spærringsperioden kan maksimalt vare i 3 måneder, hvorefter Web TV stationen termineres.

VideoTool kan oprette Abonnenten manuelt via almindelig fakturering.

11. Betaling via Shop


Abonnement kan købes via VideoTools Shop.
Betaling foretages i danske kroner (DKK) og med de betalingskort, der er angivet i Shoppen.
Der må kun anvendes egne betalingskort.

Der betales pr måned, og dvs at der fortløbende trækkes betaling for abonnement pr løbende måned, indtil abonnement opsiges og herefter indtil opsigelsesperiode udløber.

Ved køb af abonnement tilsendes brugernavn og password i velkomstmail (til den email-adresse som kunden anvendte ved oprettelse) samt kvittering for køb og abonnementsaftale. 

Der genereres løbende fakturaer (pr månedsbasis) som kunden kan se og hente fra sin Konto.
Kundens forpligtelser er at overholde betalingsbetingelser samt de regler og vilkår for anvendelse af produktet der er beskrevet i Regler og Betingelser.

Ved betaling af abonnement via Shop hæfter kunden for betaling af abonnement i henhold til abonnementsbetingelserne.

Ved fornyelse af kortnummer eller evt. sletning af dette har kunden mulighed for at skifte/slette kortnummer i shoppen under Konto.

Ved ophør/opsigelse af abonnement slettes kundens Konto og dermed ophører også kundens betalinger.

Ved køb trækkes beløb med det samme, og der kan således betales forud for en abonnementsperiode.

12. Tab af data

SOM FØLGE AF FEJL PÅ SITET


Ved accept af 'Regler og Betingelser for VideoTool' accepterer Abonnenten samtidig, at denne ikke kan holde VideoTool ansvarlig for et eventuelt tab som følge af fejl på Sitet, forsinkelser i funktionaliteten og tjenesterne på Sitet, temporært nedbrud eller andet, der måtte gøre indholdet på Sitet temporært utilgængeligt. 


VideoTool erstatter således ikke et eventuelt tab i forbindelse med at Videotool benyttes, eller ikke kan benyttes.

13. Misligholdelse

KUNDENS MISLIGHOLDELSE AF FORPLIGTELSER


I tilfælde af Abonnentens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er VideoTool berettiget til at afbryde Abonnentens forbindelser til VideoTool eller begrænse Abonnentens mulighed for brug af tjenesten.


Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: 

A. Abonnenten standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig at være insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser.


B. Abonnenten overholder ikke 'Regler og betingelser for VideoTool'.


C. Abonnenten afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af adresse eller e-mailadresse eller undlader at svare på kontakt afsendt via normale kanaler såsom telefon, brev til virksomhedsadresse m.v.


D. Abonnenten udøver chikane mod VideoTool eller VideoTools medarbejdere eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser af VideoTool.


E. Abonnenten portscanner andre computere på Internettet eller søger at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking).


F. Abonnentens forbindelse misbruges med eller uden Kundens viden til f.eks. spredning af virus, spam, phishing mv. (Der tages individuelle hensyn og VideoTool vil til enhver tid forsøge at hjælpe Abonnenten med overholdelse af sikkerhedskrav).


G. Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende.


H. Abonnenten overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på Internettet. 

Hvis Abonnenten retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan forbindelsen genåbnes straks herefter.


Hvis Abonnenten ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan VideoTool opsige abonnementsaftalen uden videre.

14. Fejlretning


VideoTool søger hurtigst muligt efter en eventuel fejlmelding til VideoTools kundesupport at udbedre fejl eller driftsforstyrrelser, som skyldes forhold i VideoTools egne systemer, og som er under VideoTools kontrol.

Vi beder om forståelse for at der kan opstå fejl, og vi forsikrer at fejlen rettes hurtigst muligt.

15.Overdragelse 

AF ABONNEMENTSAFTALEN


Abonnenten kan ikke på nogen måde og på nogen vilkår overdrage abonnementsaftalen til en ny Abonnent eller tredjepart.
VideoTool kan til enhver tid overdrage abonnementsaftalen eller dele heraf til et med VideoTool koncernforbundet selskab eller som led i en samlet overdragelse af VideoTools aktiviteter til tredjemand.


Abonnenten vil ikke under sådanne vilkår stilles anderledes, end under den med VideoTool indgåede aftale.

16. Opsigelse


Abonnenten kan opsige abonnementsaftalen, når som helst det passer Abonnenten, dog, såfremt der ikke er aftalt andet mellem parterne, med VideoTools standard opsigelsesfrist på 6 måneder.

Det samme gælder eventuelle tillægsaftaler om abonnementsformer eller tillægsydelser, medmindre andet fremgår af eventuelle særskilte tillægsvilkår.


Abonnement og brugsret til VideoTool ophører, når den senest betalte abonnementssperiode ophører. Betalt abonnement tilbagebetales ikke. Opsigelse skal ske ved skriftlig henvendelse til VideoTool.

17. Ændringer

AF VIDEOTOOL TJENESTER


VideoTool er berettiget til at afbryde, indskrænke eller ændre Abonnentens mulighed for brug af VideoTools tjenester, for at sikre en tilfredsstillende drift og vedligeholdelse heraf, eller for at imødekomme myndighedskrav. 


VideoTool tilstræber at informere Abonnenten om ændringer med passende varsel, hvis VideoTool skønner, at ændringen har væsentlig betydning for Abonnentens brug af tjenesterne på Sitet.


Internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden ved Abonnentens adgang til Web TV stationen.


VideoTool forbeholder sig endvidere ret til: 

A. at afvise ind- og udgående e-mails, som vurderes at være f.eks. virus, spam eller phishing.


B. at blokere for tredjemands forbindelser til tjenester, hvor forbindelsen vurderes misbrugt f.eks. til at sprede virus, spam eller phishing


C. at begrænse mængden af afsendte e-mails, SMS'er eller MMS'er pr. tidsenhed for at forhindre evt. spamming.

18. Vilkår

OG ÆNDRINGER HERAF


VideoTool kan ændre nærværende Abonnementsvilkår, evt. særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter og forbrugsafgifter med et varsel på minimum 1 måneds varighed.


Ændringerne varsles over for Abonnenten ved e-mail til Abonnentens e-mailadresse og evt. på VideoTools hjemmeside (www.videotool.dk).


Ændringer af for Abonnenten rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.


Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter mv., kan ske uden varsel ved indførelse i VideoTools prisliste.

19. Forbehold og force majeure

TILGÆNGELIGGØRELSE AF ABONNENTENS PROFIL OG INDHOLD


VideoTool tilstræber, men tager ikke ansvar for, at det uploadede virker, kan ses af andre, eller opretholder en af Abonnenten forventet kvalitet. Der kan eksempelvis godt uploades video til VideoTool, der er behæftet med fejl eller i et ukendt format, men disse kan naturligvis ikke konverteres og gøres tilgængelige.


Sitet, og tjenester i det, kan være nede i korte tidsrum, på grund af vedligeholdelse eller af andre grunde. 


VideoTool tager ikke ansvar for fejl, der skyldes force majeure, dvs krig, jordskælv, oprør, tyveri, atomskade, vedvarende strømsvigt el. lign, forsinkelser i transmissionen, fejl i linieforbindelsen eller fejl forårsaget af telekommunikationsvirksomheder, computere eller mobile devices med malfunktioner, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt VideoTools egne medarbejdere.


Desuden kan Sitet ikke siges at virke upåklageligt til evig tid, der kan temporært være virus eller andre ondsindede angreb, der skal dæmmes op overfor. 


Derfor tilskyndes alle Abonnenter til at være agtpågivne overfor, hvilke data de downloader fra Sitet, til at anvende virusbeskyttende software og til at handle forsigtigt i forhold til eventuelt mistænkeligt indhold de møder på sitet, og endelig skal det understreges, at det er Abonnenternes eget ansvar at downloade og på anden måde hente indhold fra Sitet.


VideoTool forholder sig ret til løbende at ændre på Sitet, dets tjenester og opsætninger, alt i den bedste mening og til glæde og nytte for Sitets Abonnenter.


VideoTool er ikke forpligtet til at yde erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for VideoTools kontrol.

20. Tvister og klager


I tilfælde af tvist mellem Abonnenten og VideoTool om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan Abonnenten klage til VideoTool. 


VideoTool træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 1 måned efter, at klagen er indgivet.

VideoTools afgørelse kan indbringes for Sø og Handelsretten samt de almindelige domstole efter gældende regler herom.

VideoTool er udviklet af Nordisk Net Tv ApS.
NNTV / Filmbyen 14 / +45 33 14 15 14 /  nntv@nntv.dk  /
www.nntv.dk  /  CVR. 25491475