Regler og Betingelser

Sidst ændret: 16.05.2018


En forudsætning for at ibrugtage VideoTool, herunder også modulerne VideoTool DAM, VideoTooL TV, VideoTool Live, VideoTool SIDER, VideoTool Presenter inklusiv versioner til mobile enheder, er at 'Regler og Betingelser for VideoTool' er læst, godkendt og accepteret. 

I det nedenstående vil de følgende betegnelser være synonyme med VideoTool: 'Vi', 'os' 'Sitet', 'Videotool' eller 'virksomheden'. 

Vi forholder os ret til at ændre, tilføje eller ændre på dele af 'Regler og Betingelser for VideoTool'. Ved enhver ændring opdateres siden, hvorfra de kan ses fra, og i toppen af denne side vil det herefter fremgå, hvornår sidste ændring har fundet sted. 


VÆR VENLIG AT LÆSE 'REGLER OG BETINGELSER FOR VIDEOTOOL.DK' GRUNDIGT!

 

DOKUMENTET INDEHOLDER VIGTIG INFORMATION OM DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER PÅ SITET, DETS BEGRÆNSNINGER OG REGLER FOR HVORDAN EVENTUELLE TVISTER LØSES!

1. Data til oprettelse 

AF PROFIL 


Når Abonnenten opretter en profil og konto på VideoTool skal Abonnenten:


a) afgive præcise, tidssvarende og korrekte (person-) data 'på Tro og Love'


b) holde password, kontooplysninger og andre fortrolige oplysninger hemmelige for andrec) opdatere abonnentdata og andre vigtige informationer, så de til enhver tid fremstår som tidssvarende og korrekte


d) successivt være ansvarlig for enhver brug af konto, profil og dens indhold

2. Ejerskab og ansvar

OVER OG FOR INDHOLD


A

Abonnentens ansvar

Abonenten er dataansvarlig. Det vil i praksis sige, at Abonnenten er overordnet ansvarlig for alle data, der uploades eller skabes på platformen.

Abonnenten tildeles administrator-login ved aftaleindgåelse og bærer herefter selv ansvar for tildeling af adgang og styring af rettigheder til ansatte eller andre brugere, der tildeles adgang.

Således bærer Abonnenten også successivt ansvaret for alle data, som brugere, der tildeles adgang skaber eller uploader til platformen (inklusive design og grafik, tekst, video, data, musik, lyde eller andre dele).


Abonnenten skal således overholde gældende regler for håndtering af eventuel video eller andre datatyper med persondata, copyright, almindelige regler om ophavsret og opfyldelse af almindelig dansk såvel som europæisk lovgivning. Abonnenten svarer alene herfor overfor eksterne myndigheder eller tredjepart, herunder at eventuel behandling af personoplysninger sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.


Abonnenter på VideoTool kan dele indhold med andre brugere, ved at benytte specielt designede features til dette; det er udelukkende Abonnentens ansvar, når denne vælger at dele materiale med andre brugere.


Dersom en Abonnent anvender materiale i sin profil, der stilles til rådighed af tredjepart, er det stadig Abonnenten, der har det fulde ansvar for, at indholdet overholder gældende regler for VideoTool, og almindeligt gældende copyright-regler og lovgivning vedrørende persondata.


Det er ikke tilladt Abonnenten at anvende sin VideoTool profil som distributionsplatform for andres video- eller billedemateriale. 

For eksempel er det ikke tilladt at andres video eller billeder placeres i Abonnentens mediebibliotek på VideoTool og derfra deles eller indlejres i websider, der tilhører andre. 

 


Hvis en Abonnent ønsker at hoste andres video- eller billedemateriale kan der forhandles om evt. partnerkontrakt. Kontakt NNTV herfor, hvis behovet opstår, på tlf 33141514.


Abonnenten har selv det fulde ansvar for at gemme eventuelle masterfiler eller råmateriale.


Når Abonnenten fjerner indhold fra Sitet, vil det samtidig fjernes fra og permanent forsvinde fra de servere, det har ligget på. 


Det tilrådes derfor Abonnenten altid at tage back-up lokalt på Abonnentens computer (-e) af de filer, der ønskes fjernet fra Abonnentens profil.


Ønsker Abonnenten at lukke sin profil, vil det samtidig betyde, at alt indhold i profilen fjernes og slettes, og at de bindinger Abonnenten har indgået i forhold til profilen, ophører - herunder indhold, der er delt med andre brugere eller på andre websider.

 

B

NNTVs ansvar

NNTV har ansvar for at Abonnentens indhold er tilgængeligt og at VideoTool fungerer, dvs at platformen er oppe og at alle dele af den er tilgængelige og velfungerende.

 

NNTV har ansvar for at reglerne vedrørende databeskyttelse efterleves, dvs at der tages foranstaltninger for at imødegå identificerede risici for databrud eller tab af data samt overholdes rutiner for håndtering af data og eventuel sletning heraf.

 

NNTV forholder sig visningsret til Abonnentens offentliggjorte indhold eller profil i forbindelse med eksempelvis branding af VideoTool, dvs at der ikke i denne sammenhæng vises indhold fra Abonnentens lukkede kanaler.

 

Ved behov for databehandleraftale, kontakt da venligst NNTV personale på 3314 1514 eller nntv@nntv.dk.

3. Tilgang til data
EDITERING OG SLETNING AF DATA


Editering

Det er alene den dataansvarlige, dvs Abonnenten, der har adgang til og må editere i alle brugeres data på platformen, herunder evt. persondata.

Brugere kan fremsøge og tilgå egne data og editere disse.

Sletning af data

Det er alene den dataansvarlige, dvs Abonnenten, der har adgang til og må slette alle brugernes data på platformen, herunder evt. persondata.

 

 

 

 

 

 

NNTV sørger løbende for at Abonnenten, dvs dennes udpegede superadministrator, har mulighed for at tilgå og editere eller slette alle brugeres data på platformen, herunder eventuelle persondata.

 

NNTV sørger løbende for at brugere har mulighed for at fremsøge og editere egne data på platformen.

4. Varemærket 


Varemærket 'VideoTool' er ejet af NNTV ApS og dets grafik, logo, design, kode, database og tjenester er samlet et varemærke i Danmark i henhold til Patent- og Varemærkestyrelsens regler for beskyttelse af varemærker.

Derfor må varemærket VideoTool og dets indhold ikke benyttes uden foregående tilladelse fra Virksomheden (NNTV ApS - CVR nr. 25491475).

5. Brugeransvar, data


Det er ikke tilladt Abonnenten at: 

- uploade indhold med personfølsomme data til platformen.

Ønskes en platform beregnet til personfølsomme data, se gerne http://www.videotool.dk/secure

 

- indsamle eller distribuere andres e-mail adresser eller anden kontakt information eller personlige data tilhørende andre brugere via VideoTool med den hensigt at anvende disse data i ulovligt ærinde.


- bruge Sitet til ulovlige formål, eller agere på en måde, der kan skade eller forvolde ulempe for VideoTool.


- bruge automatiserede scripts til at indsamle information eller data fra Sitet.


- oprette profiler i andre personers, virksomheders eller andres navne uden deres samtykke og tilladelse hertil.


- uploade, sende, transmittere, dele, opbevare eller på nogen anden måde gøre indhold tilgængeligt fra Sitet, der kan medføre at andre brugere modtager "junk mail", "spam" "kæde breve" eller "pyramide spil".- uploade, sende, transmittere, dele, opbevare eller på nogen anden måde gøre indhold tilgængeligt fra Sitet, der består af andre brugeres personlige data herunder adresser, telefonnumre, e-mail addresser og kreditkort information - med mindre der foreligger tilladelse hertil.


- uploade, sende, transmittere, dele, opbevare eller på nogen anden måde gøre indhold tilgængeligt fra Sitet, der indeholder eller henviser til software virus eller anden destruktiv kode, filer der er beregnet på at forstyrre, trække data ud eller ødelægge indhold på Sitet eller hos andre brugere inklusive deres personlige computere og mobil telefoner, samt filer eller programmer relateret til eller understøttende eksternt telekommunikations udstyr.


- intimidere, forfølge eller systematisk overvåge andre brugere, herunder at anvende smart agents til at overvåge deres trafik eller digitale bevægelsesmønstre på Sitet.


- benytte eller forsøge at benytte andre brugeres konti eller profiler uden tilladelse hertil.

6. Copyright 

OVERTRÆDELSE OG RETTIGHEDERAbonnenter på VideoTool skal respektere ejendomsretten og rettighed over produceret indhold (herunder video, audio, billeder, tekster, grafikker m.m.) ifølge danske love herom.


Hvis en overtrædelse af copyright eller anden krænkelse af rettighedsforhold til uploadet indhold finder sted, er det den krænkedes ret og pligt at reagere herpå og indlede eventuelle retslige undersøgelser og tvister parterne imellem.


Parterne kan i tilfælde af konflikt anmode VideoTool om, at det omstridte indhold sættes i karantæne, indtil tvist eller konflikt er afgjort.

Ved ophævelse af eventuel karantæne skal der forelægges dokumenter, der tydeligt og med juridisk gyldighed klarlægger ophavsret og rettigheder til indholdet.Links til info om rettigheder og copyrigt:


NCB: www.ncb.dk


KODA: www.koda.dk


COPYDAN: www.copydan.dk

7. Uploadet materiale


VideoTool kontrollerer løbende offentligt tilgængeligt materiale såvel som uploadet materiale til lukke kanaler med henblik på at sikre, at regler for Sitet overholdes.

Overholdes regler og betingelser for uploadet materiale ikke, vil der reageres svarende til ordlyden og indholdet i §5.

8. Salg fra Sitet


Abonnenten har til enhver tid ret til at bruge VideoTool som salgsplatform, men skal overholde almindelig dansk lov om ophavsret, markedsføring m. v. 

Det vil således til enhver tid være Abonnenten, der har ansvar overfor tredjepart mht. varer, salgsfremstød, prisers rigtighed i materiale m. v. i henhold til markedsføringsloven.

9. Kommunikation 

MELLEM ABONNENTER


Abonnenter er selv ansvarlige for deres kommunikation med andre brugere. Vi forbeholder os ret til at monitere offentligt tilgængelig kommunikationen på Sitet, men har ikke ansvar herfor.


Det tilrådes at du kommunikerer med andre Abonnenter på en måde som du forventer, at de kommunikerer med dig.

10. Fortrolighed

NNTV personels adgang til data.


VideoTool, NNTV og medarbejdere i virksomheden har til enhver tid tavshedspligt i forhold til Abonnentens uploadede materiale og indhold, der ikke er offentligt tilgængeligt.

 

Udvalgte og sikkerhedsgodkendte VideoTool-teknikere har som udgangspunkt adgang til al kildekode og de servere platformen anvendes fra - samt også alle kundernes materiale (inklusiv backup filer) - idet teknikerne skal kunne servicere kunden og afhjælpe eventuelle tekniske udfordringer.
Data tilgås kun i så begrænset omfang som muligt for de ansvarlige teknikere kan servicere og supportere kunden - og kun efter udtrykkelig instruks fra denne.


Dette forhold gælder også kommunikation mellem Abonnenter og deres brugere.

 

Oplysninger, som NNTVs medarbejdere får adgang til, vil ikke blive videregivet. Dette gælder også oplysninger, som Brugere måtte give pr. telefon eller e-mail, og som dermed ikke indsamles i Databasen.

NNTV er forpligtet til at sørge for, at medarbejdere er oplyst om tavshedspligten. Medarbejderes tavshedspligt består også efter deres ansættelsesophør.

11. Udelukkelse 

OG LUKNING AF PROFILER OG KONTI


VideoTool har ret til at udelukke Abonnenter fra Sitet samt at lukke konti og profiler, inklusiv at fjerne al data en Abonnent har uploadet, såfremt Abonnenten overskrider reglerne for Sitet, eller forårsager eller har forsøgt at forårsage gene eller skade på VideoTool eller en anden bruger på Sitet.


Hvis en Abonnent ikke reagerer på henvendelser fra VideoTool, vil vi kunne flytte alt Abonnentens indhold til en lukket profil, der kan åbnes igen, hvis kontakten genetableres/abonnementet fornyes.

12. Juridisk grundlag


Ved eventuelle tvister, med VideoTool/NNTV ApS som den ene part, vil der, såfremt ingen løsning umiddelbart kan findes på konflikten mellem parterne, foretages en overdragelse af tvisten til rette myndighed.

Denne vil som udgangspunkt vil være Sø- og Handelsretten i Danmark.

13. Spørgsmål


Spørgsmål angående Sitet, "Regler og Betingelser for VideoTool" 

eller andet bedes rettet til 


nntv@nntv.dk

VideoTool v. NNTV ApS / Filmbyen 14 / +45 33 14 15 14 /  nntv@nntv.dk  /
www.nntv.dk  /  CVR. 25491475